Zkrácené tvary

Angličtina zkracuje ráda a často. Není na tom nic složitého, přesto však i toto zdánlivě triviální téma skrývá některá zákoutí, která si zaslouží pozornost i pokročilých angličtinářů.

Pojďme si nejprve zkrácené tvary zopakovat. Méně pokročilí si zde navíc mohou připomenout i základní, nezkrácené tvary nejdůležitějších sloves.

Sloveso TO BE - přítomný čas

Sloveso TO BE se v přítomném čase zkracuje v kladné větě i v záporu. V záporu existuje více způsobů:

Kladná věta Zápor
Nezkraceně Zkráceně Nezkraceně Zkráceně
I am I'm I am not I'm not
You are You're You are not You're notneboYou aren't
He is
She is
It is
He's
She's
It's
He is not
She is not
It is not
He's notneboHe isn't
She's notneboShe isn't
It's notneboIt isn't
We are We're We are not We're notneboWe aren't
You are You're You are not You're notneboYou aren't
They are They're They are not They're notneboThey aren't

Sloveso TO BE - minulý čas

V minulém čase se sloveso TO BE zkracuje pouze v záporu. Kladná věta vždy používá formu nezkrácenou:

Kladná věta Zápor
Nezkraceně Zkráceně Nezkraceně Zkráceně
I was nezkracuje se I was not I wasn't
You were nezkracuje se You were not You weren't
He was
She was
It was
nezkracuje se He was not
She was not
It was not
He wasn't
She wasn't
It wasn't
We were nezkracuje se We were not We weren't
You were nezkracuje se You were not You weren't
They were nezkracuje se They were not They weren't

Sloveso TO DO - přítomný čas

Sloveso TO DO se i v přítomném čase zkracuje pouze v záporu:

Kladná věta Zápor
Nezkraceně Zkráceně Nezkraceně Zkráceně
I do nezkracuje se I do not I don't
You do nezkracuje se You do not You don't
He does
She does
It does
nezkracuje se He does not
She does not
It does not
He doesn't
She doesn't
It doesn't
We do nezkracuje se We do not We don't
You do nezkracuje se You do not You don't
They do nezkracuje se They do not They don't

Sloveso TO DO - minulý čas

I v minulém čase se u slovesa TO DO zkracuje jen zápor a to navíc vždy stejně:

Kladná věta Zápor
Nezkraceně Zkráceně Nezkraceně Zkráceně
I did nezkracuje se I did not I didn't
You did nezkracuje se You did not You didn't
He did
She did
It did
nezkracuje se He did not
She did not
It did not
He didn't
She didn't
It didn't
We did nezkracuje se We did not We didn't
You did nezkracuje se You did not You didn't
They did nezkracuje se They did not They didn't

Sloveso TO HAVE - přítomný čas

Sloveso TO HAVE se v přítomném čase zkracuje v kladné větě i v záporu. V záporu existují vždy dva způsoby.

Kladná věta Zápor
Nezkraceně Zkráceně Nezkraceně Zkráceně
I have I've I have not I've notneboI haven't
You have You've You have not You've notneboYou haven't
He has
She has
It has
He's
She's
It's
He has not
She has not
It has not
He's notneboHe hasn't
She's notneboShe hasn't
It's notneboIt hasn't
We have We've We have not We've notneboWe haven't
You have You've You have not You've notneboYou haven't
They have They've They have not They've notneboThey haven't

Sloveso TO HAVE - minulý čas

V minulém čase se u slovesa TO HAVE zkracují kladná věta i zápor a to vždy stejně:

Kladná věta Zápor
Nezkraceně Zkráceně Nezkraceně Zkráceně
I had I'd I had not I'd notneboI hadn't
You had You'd You had not You'd notneboYou hadn't
He had
She had
It had
He'd
She'd
It'd
He had not
She had not
It had not
He'd notneboHe hadn't
She'd notneboShe hadn't
It'd notneboIt hadn't
We had We'd We had not We'd notneboWe hadn't
You had You'd You had not You'd notneboYou hadn't
They had They'd They had not They'd notneboThey hadn't

Modální a pomocná slovesa - CAN, COULD, WILL, WOULD, SHALL, SHOULD, MUST, NEED

Modální a pomocná slovesa se zkracují vždy stejně, bez ohledu na osobu a číslo. Zkrácené tvary si proto ukážeme jen na první osobě jednotného čísla:

Sloveso Kladná věta Zápor
Nezkraceně Zkráceně Nezkraceně Zkráceně
CAN
I can nezkracuje se I can notneboI cannot I can't
COULD
I could nezkracuje se I could not I couldn't
WILL
I will I'll I will not I'll notneboI won't
WOULD
I would I'd I would not I'd notneboI wouldn't
SHALL
I shall nezkracuje se I shall not I shan't
MUST
I must nezkracuje se I must not I mustn't
NEED
I need nezkracuje se I need not I needn't

Poznámky k užití pro pokročilé

Pravidla jsou jasná a poměrně dobře zapamatovatelná. Pokročilý angličtinář si však může v souvislosti se zkracováním pokládat některé další otázky:

Je nezkrácená a zkrácená varianta rovnocenná?

Významově ano, použitím ne tak docela.

Obecně platí, že nezkrácená varianta je formálnější. Zkrácené tvary však rozhodně nelze pokládat za vysloveně hovorové. Běžně se používají i v psaném slovu, můžeme se s nimi setkat např. ve zpravodajství (např. CNN je běžně užívá), v novinách a časopisech a jsou přijatelné i např. v obchodním dopise, chceme-li působit přátelsky a neformálně.

Ve formálním kontextu - např. ve smlouvě - je vhodnější nezkracovat. Zkracování v textu snižuje jeho vážnost a ne každý je ochotný akceptovat ležérní styl.

V hovoru je situace zcela jiná a zkracovat je zde takřka pravidlem. Důsledné používání úplných tvarů naopak působí příliš formálně a je nevhodné s výjimkou situací, které si oficiální vyjadřování žádají (např. u soudu).

I v běžném hovoru je však za určitých okolností vhodné použít nezkrácený tvar. Často lze tímto způsobem svým slovům dodat vážnost nebo důraz. To platí hlavně v záporu, kde nezkrácený tvar umožní vyčlenit záporku "not" a zdůraznit ji.

Pro srovnání uvažujme tyto dvě věty:

 • I won't go there.
 • I will not go there.

Obě tyto věty vyjadřují to samé a jsou-li vyřčeny klidně, jsou beze zbytku rovnocenné. Pokud však chceme být velmi důrazní, druhá uvedená věta nám dává mnohem větší prostor tento důraz vyjádřit:

 • I will NOT go there!

Slovo "won't" totiž s ohledem na jeho artikulační vlastnosti jednoduše nemůžeme říct stejně důrazně jako "not".

Jsou rovnocenné různé varianty zkrácení?

Záleží na konkrétní dvojici. Např. neexistuje téměř žádný praktický rozdíl mezi He's not a He isn't. Na druhou stranu např. It'd not je v praxi velmi vzácné, protože se špatně vyslovuje.

Co když zkrácený tvar není jednoznačný?

Některé zkrácené tvary jsou zaměnitelné. Např.:

 • I'd ... může znamenat I had nebo I would
 • It's ... může znamenat It is nebo It has

Naštěstí jsou však takto zaměnitelné tvary téměř vždy jednoznačně rozlišitelné na základě zbytku věty.

 • I'd been there. (= had been)vsI'd be there. (= would be)
 • It's great! (= is) vsIt's been great! (= has been)

Je vždy možné zkracovat?

Není. V některých situacích je zkrácení vysloveně nežádoucí. Smyslem zkrácení je ušetřit si jednu slabiku v delší větě. To ale může být kontraproduktivní ve větách velmi krátkých, např. tehdy, pokud jsme dotazováni a chceme jen stručně odpovědět.

Např. na otázku Would you like to go there? odpovídáme I would. nebo ještě lépe Yes, I would., ale rozhodně ne I'd. nebo Yes, I'd.

Zjednodušeně řečeno se po zkrácení očekává nějaká delší věta, která zkrácení ospravedlňuje.

Slovesa se dále nezkracují, jsou-li použita významově nebo hrají-li klíčovou roli:

 • I have two apples. (!nelze použít I've)
 • I wish I would. (!nelze použít I'd)
 • Do as you will. (!nelze použít you'll)

Jsou možná dvojitá zkrácení?

Vzácně se setkáváme s tvary jako couldn't've (could not have). Narazit na ně můžeme v knihách a to hlavně v přímé řeči, když se autor snaží co nejvěrněji zachytit způsob vyjadřování postavy.

Jen těžko bychom hledali pravidlo, které dvojité zkracování striktně zakazuje. Každopádně však takovéto konstrukce nejsou praktické, nejsou běžné, nejsou dobře srozumitelné a jejich používání proto nedoporučujeme.

Co za tvar je AIN'T?

AIN'T je hovorový výraz, kterým lze nahradit am not, is not, are not, have not, has not a někdy dokonce i do not, does not a did not.

Dalo by se říct, že AIN'T je jakýsi "univerzální hovorový zápor". Slovíčko je však zatížené určitými předsudky, neboť někteří lidé si jeho užití spojují s nižším vzděláním či sociálním postavením.

Existují velké regionální rozdílnosti v tom, jak je výraz AIN'T vnímán. Ve Velké Británii ho v současnosti užívají jen nižší sociální vrstvy a mluvčí specifických dialektů. V USA se AIN'T běžně užívá na venkově při neformálním rozhovoru a v jižní Americe je to dokonce vcelku běžné hovorové slovo.

Kontroverzní AIN'T se také často používá záměrně a účelově, zejména v textech písní a literárních dílech. Cílem může být upoutání pozornosti, určitá provokace a nebo stylizace literárních postav.

Studentům angličtiny doporučujeme výraz AIN'T znát pasivně (vždy vyjadřuje příhodný zápor), ale aktivně ho neužívat s výjimkou ustálených frází, např.:

 • If it ain't broke, don't fix it.

Poznámka: Ne, nemá tam být "broken", skutečně tam patří "broke".

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?