Časté chyby - spelling

Některé druhy chyb se vyskytují nápadně častěji než jiné. V dnešním článku se podíváme na nejběžnější chyby z oblasti spellingu, tzn. hláskování resp. správného zápisu slov.

Zdvojená písmena

V angličtině jsou zdvojené hlásky běžné. Vyskytují se u souhlásek i samohlásek a na rozdíl od češtiny jsou často přítomné už v základním tvaru slova, např.: blood, recommend, opposite, feel.

K dalšímu zdvojování pak dochází u odvozených a složených tvarů, např.: unnatural, verbally, written, irreversible, immortal.

Výjimkou nejsou ani slova s více zdvojenými hláskami, např.: accommodation, balloon, happiness, accessory, bookkeeper.

Není proto divu, že nesprávné použití zdvojených hlásek je zřejmě nejčastější chybou spellingu vůbec. Na straně jedné můžeme zapomenout hlásku zdvojit, na straně druhé pak můžeme naopak zdvojovat i to, co se zdvojovat nemá. V některých slovech si také snadno spleteme, které písmeno má být zdvojené a omylem zdvojíme jiné.

Ukázky některých slov, která jsou napsaná nesprávně:

wonderfull, profesor, cofee, interresting, bizzare, Carribean, commitee, possesion, prefered

Možná vám některé z nich připadá napsané správně. Vězte, že tomu tak není - špatně jsou úplně všechna. Správně je:

wonderful, professor, coffee, interesting, bizarre, Caribbean, committee, possession, preferred

V některých případech může špatný zápis nejen dělat ostudu, ale také znamenat něco úplně jiného:

lose /prohrát/ vs. loose /uvolnit (častěji loosen), uvolněný (např. šroub)/

V případě zdvojených hlásek bohužel není jiné rady než se slovíčka naučit pořádně.

Neznalost přesné psané podoby

Malé děti se nejprve učí, jak slovíčka znějí, a jejich psanou podobu si pak osvojují až druhotně. Snadno se tak dopouštějí chyb, které na základě výslovnosti slov nejde rozpoznat.

U nás, kdo se angličtinu učíme jako svůj druhý (třetí, čtvrtý...) jazyk více či méně jako dospělí, je tato tendence méně vyjádřená. Přesto existuje množství slov, které snadno napíšeme špatně, byť je "myslíme" dobře.

Příklady problematických slov:

NesprávněSprávněVýznam
fourty forty /čtyřicet/
wierd weird /podivný/
forseeable foreseeable /dohledný (např. budoucnost)/
supercede supersede /nahradit/
resistence resistance /odpor/
recieve receive /obdržet/
liason liaison /prostředník (osoba)/
publically publicly /veřejně/
humourous humorous /komický/
goverment government /vláda/
Portugese Portuguese /Portugalec, portugalština/
arguement argument /hádky, argument/
homogenous homogeneous /stejnorodý, homogenní/
inadvertant inadvertent /neúmyslný/
hampster hamster /křeček/
judgement judgment /rozsudek, úsudek/
noticable noticeable /patrný, nápadný/
paralell parallel /rovnoběžný, souběžný/

Těmito problémy více trpí lidé, kteří se učí angličtinu "komunikativními" metodami. Ty kladou velký důraz na mluvení a proto u nich nutně zbývá méně prostoru na psanou podobu slova.

I v tomto případě není jiné rady, než se slovíčka učit důsledně a při psaní používat slovník, nejsme-li si jejich správným zápisem jistí.

Slova, která se snadno zaměňují

Řada problémů pak vyplývá z toho, že existují velmi podobná slova a vazby, které se snadno pletou.

It's vs. its

Zaměňování it's a its je častá chyba nejen cizinců, ale dokonce i rodilých mluvčích. Tvarem <podstatné jméno>'s se obvykle vytváří přivlastňovací způsob a proto se zdá být logické, že přivlastňovací tvar od slova it je it's. Není tomu tak.

Přivlastňovací způsob od slova it je its.
It's je zkrácená forma it is resp. it has a znamená "to je" resp. "to bylo".

Příklad správného použití:

It's a nice day today. /Dnes je krásně./
The dachshund is known for its short legs and long back. /Jezevčík je známý svýma krátkýma nohama a dlouhým tělem./
It's been a hell of a party! /To byl večírek jaksepatří!/

Jednoduchý trik, jak se chybám ve větách tohoto typu vyhnout, je vyzkoušet, jestli by šlo zamýšlený tvar nahradit slovy "it is" nebo "it has". Pokud ano, správný tvar je it's. V opačném případě máme použít its.

Let's vs. lets

Obdobný problém nastává u dvojice tvarů let's a lets.

Let's je zkrácený tvar let us a používá se ve větách typu "Pojďme... /dělat něco/.".
Lets je jednoduše sloveso let /nechat/ ve tvaru pro třetí osobu jednotného čísla.

Příklady správného použití:

Let's go to the cinema! /Pojďme do kina!/
I hope the boss lets me out earlier today. /Doufám, že mě dnes šéf pustí dřív./

Opět jednoduchá pomůcka - pokud lze zamýšlený tvar nahradit slovy let us, pak je správně let's. V opačném případě máme použít lets.

Then vs. than

Další často zaměňovaná dvojice je than a then.

Than znamená /než/, a užívá se při srovnávání - více než, rychleji než, atp.
Then má více různých významů, nejčastěji /tehdy, poté, a pak, tedy/ aj.

Příklady správného použití:

I wasn't ready then. /Tehdy jsem nebyl(a) připraven(a)./
He is taller than me. /Je vyšší než já./
Let's have some lunch then! /Pojďme se tedy naobědvat!/

Další slova, která se pletou

Podobný spelling má celá řada dalších slov:

Slovo 1 - významSlovo 1Slovo 2Slovo 2 - význam
/diskrétní - nenápadný/ discreet discrete /diskrétní - nespojitý (mat.)/
/účinek/ effect affect /ovlivňovat/
/rozbít, zlomit/ break brake /brzda (v autě)/
/aktuální, proud/ current currant /rybíz, hrozinka/
/příšerný, strašilvý/ grisly grizzly /medvěd grizzly/
/praxe - např. lékařská/ practice practise /procvičovat/
/princip/ principle principal /ředitel (školy)/
/zakroucený/ tortuous torturous /mučivý/
/šňůra, lano/ cord chord /akord, tětiva/
/vyvolat/ elicit illicit /nedovolený, nezákonný/
/nehybný/ stationary stationery /psací potřeby/

a mnohá další...

Závěrem

Spelling je podstatný jen když píšeme a to máme většinou dost času podívat se do slovníku. Určitá bazální znalost je však zapotřebí k tomu, abychom vůbec zapochybovali a napadlo nás slovník použít.

Další zdroje

Další časté chyby ve spellingu naleznete např. zde:

Oxford Dictionaries - Common Misspellings
Oxford University Press - Common Spelling Errors
Oxford Dictionaries - Commonly Confused Words
English Forums - Common Spelling Mistakes in English

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?