Britská vs americká angličtina

Existuje velké množství různých variant angličtiny. Nejčastěji se můžeme setkat s dělením na angličtinu britskou a americkou. Jaké jsou hlavní rozdíly ve slovíčkách a gramatice? A kterou z nich je lepší studovat?

Angličtina je rodným nebo alespoň druhým jazykem obrovského množství lidí v nejrůznějších částech světa. Existuje proto široká paleta více či méně se lišících variant, tzv. dialektů. Ty jsou typicky vázané na region. Často zde hrají roli historické faktory - původ prvních přistěhovalců, aj.

Ostatně dialekty nejsou ničím neobvyklým ani v češtině. Rodáka z Plzeňska poznáme podle typického "Jakpa se máte?", ostraváka zase neomylně prozradí "kratke samohlasky". Podobně je tomu i v angličtině, jenže v mnohem větším měřítku. A tak není divu, že v Edinburghu zní angličtina úplně jinak než třeba v Las Vegas nebo Hong Kongu.

Iluze dvou dialektů

V obecném povědomí přežívá poměrně zkreslená představa, totiž že britská a americká angličtina jsou jakési dvě základní formy, dva hlavní dialekty. Ve skutečnosti ale existuje mnoho různých dialektů a to jak v Americe tak ve Spojeném Království.

Na druhou stranu je pravda, že na americkém kontinentu se jazyk po staletí vyvíjel v relativní izolaci a americké dialekty tak mají mnoho společných odlišností od těch britských. Dělení na britskou a americkou angličtinu tedy skutečně má smysl. Je ale třeba pamatovat, že se jedná o zastřešující pojmy. Navíc bychom neměli zapomínat na další velkou skupinu dialektů - angličtinu australskou.

Standard English - vše, jen ne standardizovaná

Možná jste se někdy setkali s pojmem Standard English. Z názvu bychom očekávali, že se jedná o univerzální, celosvětově uznávanou normu pro angličtinu. Jakýsi standard. Chyba lávky. Standard English nejen že není žádný mezinárodní standard, ale dokonce ani sami lingvisté se ne a ne shodnout, jak tento termín přesně definovat.

Ruzní lidé si pod pojmem Standard English představují různé věci, mimo jiné např.:

  • Spisovnou angličtinu.
  • Jazyk používaný v médiích - zpravodajství, noviny.
  • Jazyk používaný úřady a jinými významnými autoritami.
  • Jazyk vyučovaný v učebnicích angličtiny.
  • Národní standard(y) angličtiny.

Zkrátka a dobře Standard English je vágní pojem, který není dost dobře vymezený. Jedná se ale každopádně o formální (spisovný) jazyk, který je považován za "správný".

Received Pronunciation je "oficiální" výslovnost Standard English v Británii, ze které vychází většina nahrávek výslovnosti v učebnicích. Ironií je, že Received Pronunciation v Anglii vlastně skoro nikdo nepoužívá - uvádí se jen asi 2% populace.

Hlavní odlišnosti britské a americké angličtiny

Nejvíce rozdílů je ve výslovnosti a hovorových výrazech. Písemná podoba jazyka se liší jen relativně málo a nebezpečí nedorozumění příliš nehrozí. I přesto ale i zde určité drobné rozdílnosti existují.

Spelling

Rozdíly ve spellingu jsou poměrně časté. Jedná se ale jen o drobné odchylky, které nijak nebrání porozumění. Odlišný spelling ale může mást studující angličtiny.

Rozdíly ve spellingu, které neovlivňují výslovnost:

Odlišnost Britská angličtina Americká angličtina
-or vs. -our Používá -our
colour, favour, labour, aj.
Používá -or
color, favor, labor, aj.
-re vs. -er Používá -re
centre, metre, theatre, aj.
Používá -er
center, meter, theater, aj.
-ce vs. -se advice - rada / advise - radit
practice - cvičení / practise - cvičit
licence - licence / license - licencovat
pretence - přetvářka
offence - urážka, útok
defence - obrana
aj...
advice - rada / advise - radit
practice - cvičení, cvičit
license - licence, licencovat
pretense - přetvářka
offense - urážka, útok
defense - obrana
aj...
-ise vs. -ize Používá obojí, o něco častěji -ise
realise/realize, organise/organize, recognise/recognize, aj.
Používá -ize
realize, organize, recognize, aj.
-yse vs. -yze Používá -yse
analyse, paralyse, aj.
Používá -yze
analyze, paralyze, aj.
-ogue vs. -og Používá -ogue
dialogue, catalogue, analogue, aj.
U některých slov preferuje -og, jinak -ogue
dialog(ue), catalog(ue), analog(ue), aj.
Zjednodušování latinského -ae- a -oe- Téměř vždy latinský spelling
anaemia, encyclopaedia, palaeontology, aj.
Většinou zjednodušuje na "e"
anemia, encyclopedia, paleontology, aj.
Zdvojování koncové souhlásky Preference se liší u jednotlivých slov
traveller/traveler, counsellor/counselor, aj.
Vypouštění koncového -e ve složeninách Často preferuje variantu s -e
sizeable, cureable, liveable
Obvykle preferuje variantu bez -e
sizable, curable, livable

Existují ale i slova, která se nejen jinak píší, ale i jinak vyslovují, přestože se v zásadě jedná o jedno a totéž slovo. Několik příkladů:

Česky Britská angličtina Americká angličtina
letadlo aeroplane airplane
hliník aluminium aluminum
"zadnice" (vulg.), také jako nadávka arse ass
knírek moustache mustache
máma (hovor.) mum(my) mom(my)
pyžamo pyjamas pajamas
sáňky sledge sled

Tečky u zkratek oslovení

Britská angličtina běžně používá zkratky bez teček (Mr Black, Mrs Smith, Dr Wright), v americké angličtině je pravidlem používat vždy tečku (Mr. Black, Mrs. Smith, Dr. Wright).

Gramatika

V gramatice existuje poměrně hodně drobných rozdílů. Týkají se použití časů, kondicionálů, předložek a příslovcí ale třeba i nepravidelných sloves. Podívejme se na ty nejdůležitější z nich.

Mít a muset - have got, have a spol.

V britské angličtině se pro vyjádření vlastnictví tradičně používá "have got", dnes je ale běžné i samotné "have". Pro vyjádření nutnosti (muset) se pak používá "have got to" nebo i jen "have to":

I have (got) a book from the library. I have (got) to return it soon.

Americká angličtina používá jen "have":

I have a book from the library. I have to return it soon.

Hovorově se pak v americké angličtině běžně používá i samotné "got" jako sloveso:

I got a book from the library. I got to return it soon.

Předpřítomný čas

Nedávné události s vazbou na přítomnost se v britské angličtině vyjadřují předpřítomným časem:

I have just arrived. I have already eaten.

Americká angličtina předpřítomný čas používá také, zároveň ale akceptuje i použití jednoduchého času minulého, což je nám Čechům mnohem bližší:

I just arrived. I already ate.

Předložky

Poměrně hodně rozdílů je v předložkách a jejich použití. Několik příkladů za všechny:

Česky Britská angličtina Americká angličtina
od pondělí do pátku Monday to Friday Monday through Friday
o víkendu at the weekend on the weekend
Mluvil jsem s Davem. I talked to Dave. I talked to/with Dave.
blízko univerzity near (to) the university near the university
kromě apart from apart from nebo aside from

Nepravidelná slovesa

Některá nepravidelná slovesa se v britské a americké angličtině mírně liší, např. spill - spilt - spilt vs. spill - spilled - spilled. Více viz samostatný článek o nepravidelných slovesech.

Hromadná podstatná jména a jednotné vs. množné číslo přísudku

Hromadná podstatná jména jako "committee" (komise) se v americké angličtině považují za singulár, tedy jednotné číslo: "the committee was appointed", "the committee was unable to reach an agreement".

Oproti tomu britská angličtina rozlišuje, jestli se daný kontext týká spíše komise jako celku nebo jednotlivých členů. V prvním případě používá singulár, v druhém pak plurál: "the committee was appointed", ale "the committee were unable to reach an agreement".

Slovní zásoba

Mnohá slovíčka mají v britské angličtině trochu jiný význam nebo zabarvení než v americké. Někdy se ale pro vyjádření toho či onoho používá i úplně jiné slovo:

Česky Britská angličtina Americká angličtina
prázdniny/dovolená holiday vacation
výtah lift elevator
kufr (auta) boot trunk
nákladní auto lorry truck
chodník pavement sidewalk
obchod shop store, shop
šílený mad crazy, insane
kukuřice maize corn
plenka nappy diaper
hospoda pub bar
sladkosti sweets candy
svítilna (baterka) torch flashlight
zip zip zipper
guma (na gumování) rubber eraser
právník solicitor, barrister lawyer
jednosměrná jízdenka single ticket one-way ticket
pošta post mail
film film movie, film
byt flat apartment, flat
dudlík dummy pacifier
křižovatka crossroads intersection, crossroads (na venkově)
lékárna chemist's (shop) drugstore, pharmacy
sušenka biscuit cookie
činžák, panelák block of flats apartment building
obytný přívěs caravan trailer
proti směru hodinových ručiček anti-clockwise counter-clockwise
parkoviště car park parking lot
plechovka tin can
rozvrh (časový plán) timetable schedule
odpadky rubbish garbage, trash
popelář dustman garbage collector
hovor na účet volaného reverse charge collect call
objížďka (road) diversion detour

Výslovnost

V tomto článku jsme se záměrně vyhýbali rozdílům ve výslovnosti. Proč? Protože je to jedna z oblastí, kde dělení angličtiny na britskou a americkou přestává dávat smysl. Jak jsme viděli, variabilita psané angličtiny je značná, i když rozdíly jsou spíše drobné. Variabilita mluveného slova a zejména pak hovorové angličtiny je však ještě mnohem, mnohem větší.

Diskutovat zde Received Pronunciation a její rozdíly oproti General American nemá valný smysl, když obě dvě tyto výslovnosti používá jen menšina rodilých mluvčích.

Naší prioritou by mělo být to, aby nám bylo rozumět. Nemá smysl řešit "britskou" či "americkou" výslovnost. Koneckonců budete-li žít v Británii, přirozeně budete přejímat místní výslovnost, podobně jako se ostravák po několika letech v Plzni zcela mimoděk naučí říkat "jakpa" a "copa".

Jakou angličtinu se tedy učit?

Nejlepší je dialekt nijak zvlášť neřešit. Angličtinu se učíme abychom se dorozuměli a většina z nás si je dobře vědoma toho, že jestli si rodilí mluvčí něčeho všimnou, tak to bude spíše náš výrazný přízvuk než co jiného.

Pokud však trváte na tom, že se chcete učit jednu nebo druhou, pak zastáváme názor, že celosvětově dominantnější je angličtina americká. A existuje dobrý důvod předpokládat, že v budoucnu její vliv ještě dále poroste.

Amerika produkuje obrovské množství médií, kterými "zásobuje" celý svět. Celé generace Britů jsou dnes a denně vystaveni Hollywoodské produkci a chtě nechtě tak přejímají její jazykové charakteristiky za své.

"Internetová angličtina" má také mnohem blíže k angličtině americké, za což je zodpovědný podobný mechanizmus - objem americké internetové produkce je mnohonásobně vyšší.

Jestliže tedy nejste v situaci, která jednoznačně mluví pro britskou angličtinu (např. žijete nebo plánujete žít v Británii, pracujete v britské firmě, apod.), pak je pro vás pravděpodobně výhodnější učit se spíše angličtinu americkou.

Příspěvek čerpal z těch článků:

American and British English differences
American and British English spelling differences.

Zaujal Vás článek? Dejte o něm vědět ostatním! Máte připomínky? Napište nám na email info@ajslovicka.cz .

Kam dál?